Ajut per la Millora de l’enllumenat públic del municipi de l’Albagés

AJUT PER MILLORAR L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE L’ALBAGÉS

La Diputació de Lleida, mitjançant Decret de la Presidència, de data 17 d’octubre de 2018, ha atorgat a l’Ajuntament de l’Albagés un ajut per atendre les despeses derivades de “la Millora de l’enllumenat públic del municipi de l’Albagés” amb un pressupost de 23.505,60 €.

 

0