Convidem a revisar les condicions generals de contractació que regulen l’oferta i la compra de productes i serveis de l’AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS a través de la botiga en línia inclosa en aquest lloc web.

La persona que realitzi una compra o contractació en aquest lloc web queda vinculada a aquestes condicions, per això li recomanem que se les llegeixi detingudament.

1. DISPOSICIONS PRELIMINARS

Les presents condicions de contractació són d’aplicació per a totes les vendes d’articles i serveis de l’AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS (en endavant “Entitat”) que hagin estat realitzades a través del lloc web https://albages.cat (en endavant “lloc web”).

En realitzar una contractació, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Les contractacions només podran realitzar-se per adquirir productes o serveis sense ànim de revenda. Està totalment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes i serveis adquirits a través d’aquest lloc web.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles que hagin estat sol·licitades per un client amb el qual pugui existir alguna diferència/controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està realitzant alguna activitat delictiva.

Podem actualitzar les presents condicions generals de contractació així com l’avís legal/política de privacitat en qualsevol moment. Vostè podrà consultar a versió actualitzada de tots dos textos prement els vincles “Condicions generals de contractació” i “Avís Legal/Política de Privacitat”.

1.1. Obligacions de l’usuari
Com a usuari està obligat a comunicar a l’Entitat totes les dades necessàries per a l’accés i utilització dels serveis d’aquest lloc web. Les dades facilitades han de ser veraces i actuals, ha de ser conscient que podem fer ús d’elles per posar-nos en contacte amb vostè, si fos necessari.

És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com obligatòria, ja que, de no fer-ho no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o errades en el lliurament a conseqüència de l’error o omissió de dades.

L’usuari haurà de fer ús adequat dels serveis inclosos en aquest lloc web, sempre en conformitat amb l’ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi el seu funcionament.

1.2. Mesures de seguretat
Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta la que la transmissió de dades a través d’Internet no pot garantir-se com a segura davant d’accessos no autoritzats i no ens podem fer responsables de qualsevol error de seguretat, llevat que es degui a alguna negligència nostra.

Així mateix vostè haurà d’adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya i notificar immediatament la pèrdua, sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d’usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

2. CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES

Tots els productes i serveis que s’ofereixen en aquest lloc web són de:

AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS
C.I.F.: P2500600H
Domicili: C/ SANTIAGO RUSSINYOL, 9 – 25155 – L’ALBAGÉS (LLEIDA)
Dades registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya
Telèfon: 973121129
Correu electrònic: ajuntament@albages.cat

Procediment de compra

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l’abonament, tiquet, entrada o l’article desitjat.

Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació que li ofereix el lloc web. Des d’aquí podrà afegir l’article a la seva cistella de compra.

Li demanarem que introdueixi totes les seves dades com nom i cognoms, data naixement, correu electrònic, etc.

Podrà pagar la compra i finalment confirmar-la. (Al finalitzar el procés de compra s’ha de facilitar a l’usuari l’opció de generar una factura electrònica o en paper)

Les dades personals necessàries per a la tramitació de la comanda seran tractades respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que sobre això siguin d’aplicació, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc Web.

Disponibilitat
Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca d’existència o de la no disponibilitat dels productes o serveis.

Consulteu la selecció de productes disponibles per a la venda a través del lloc web, ja que no tots els articles o serveis que oferim a la nostra botiga o que puguin aparèixer en els catàlegs, llocs web o un altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda.

Si un cop realitzada la comanda el producte o servei no estigués disponible, se l’informaria, tan aviat com es pugui, per correu electrònic o per telèfon i la compra quedaria anul·lada totalment o parcialment.

Davant de qualsevol dubte, recomanem posar-se en contacte amb l’Entitat.

Contracte amb l’Entitat i acceptació de comandes.
La comanda no serà acceptada per nosaltres fins que l’import hagi estat carregat al nostre compte. Li confirmarem l’acceptació de la comanda en un correu electrònic

Només en aquest moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i només pels articles relacionats en el correu de confirmació de la comanda.

Confirmació i anul·lació de comandes.
Abans de finalitzar la comanda per la seva part en el lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats a la mateixa (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – impostos, costos, selecció d’article o servei, etc.), podent corregir el que consideri necessari.

Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través del lloc web. S’haurà de posar en contacte amb l’Entitat per E-mail o telèfon.

Moneda, impost i preu
D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada en el nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Tots els preus es mostren en euros i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (IVA i els altres impostos que pogués correspondre) despeses d’enviament a part.

Formes de pagament i seguretat
Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes de les quals s’hagi completat i verificat el pagament.

Pagament a guixeta en efectiu: Pagar en efectiu a les oficines de l’Ajuntament. Si no pagueu en 5 dies rebreu un requeriment i es desactivarà l’abonament.

Targetes de crèdit: Accepta targetes VISA, VISA Electron, 4B i MasterCard. L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d’indicar el nom, la data de caducitat, així com el codi de seguretat CW2 (que es troba al revers de la seva targeta). Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, en aquest cas Redsys. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

Lliuraments: tipus, terminis i problemes
Tiquets, entrades i abonaments
Els tiquets, entrades i abonaments seran enviats a l’adreça de correu electrònic indicat.

Productes físics
Quant la teva comanda estigui preparada l’hi enviarem un correu electrònic per que la pugui passar a recollir per l’Ajuntament.

Pots recollir la teva comanda a l’oficina de l’Ajuntament:
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de les 10:00 h a 14:00 h.
Adreça: C/ SANTIAGO RUSSINYOL, 9 – 25155 L’ALBAGÉS (LLEIDA).

Si 48 hores després de realitzar la compra no ha rebut cap correu electrònic, contacti a ajuntament@albages.cat o per telèfon 973121129.

Un cop lliurada la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i per tant, tots els danys que puguin originar seran de la seva responsabilitat.

Política de devolució, desistiment, canvi i reemborsament.

Devolucions de tiquets, entrades i abonaments
L’Usuari ha d’assegurar-se, abans de tramitar la compra, de l’exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible la devolució de les entrades, abonaments o tiquets adquirides una vegada realitzada la compra. No poder assistir a l’espectacle o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que permetin la seva devolució.
Només es podran anul·lar les entrades per incidències tècniques o operatives, imputables a la web.
En aquest sentit, l’Usuari no podrà exercitar el dret de desistiment o resolució previst en la normativa de consumidors i usuaris en estar aquest dret exclòs per als serveis relacionats amb activitats d’oci o esplai, d’acord amb el que s’estableix en l’article 103 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
Devolucions de productes físics
En els casos en els quals l’Usuari adquirís productes en o través del Lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de desistiment
L’Usuari té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar-nos a: AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS, ajuntament@albages.cat, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per part de l’Usuari sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:
En cas de desistiment per part de l’Usuari, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’Usuari per a la transacció inicial, tret que l’Usuari hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Vostè haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns directament a l’oficina de AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS, C/ SANTIAGO RUSSINYOL, 9 – 25155 – L’ALBAGÉS (LLEIDA)”, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

L’Usuari haurà de retornar en perfecte estat els Productes, en cas contrari, el producte pot sofrir una depreciació. En conseqüència s’informa l’Usuari que serà el responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns. És a dir, si el producte no es retorna amb l’embalatge original o en perfecte estat AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS pot cobrar el cost de la devaluació del producte.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament, el subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament
Es tracta de tots aquells casos en els quals l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS Immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s’informarà l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, en el seu cas, la substitució d’aquest. El reemborsament o la substitució del producte s’efectuaran al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme. L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què hagués pogut incórrer l’Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per a pagar la compra. En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties
L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte. En el cas de contracte de compravenda de béns o de subministrament de continguts o serveis digitals subministrats en un acte únic o en una sèrie d’ actes individuals, l’AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS serà responsable de les faltes de conformitat que existeixin en el moment del lliurament o del subministrament i es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament en el cas de béns o de dos anys en el cas de continguts o serveis digitals, sens perjudici del que disposa l’ article 115 ter, apartat 2, lletres a) i b).

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per l’AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin amb fonament esperables d’aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de la mena de material amb el qual s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireix en el Lloc web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, quan a l’Usuari li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a l’empresari per la falta de conformitat, l’Usuari també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per a esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els tres anys següents al lliurament d’aquests productes. Per a això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

3. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d’aquestes condicions de serveis fos contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resulten nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei.

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

L’Entitat es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presentin a través del mateix com la forma en què aquests siguin presentats.

Les condicions generals de compra han de ser acceptades per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través del web.

Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, s’han de deixar d’utilitzar els serveis web.

En el cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats integrals o no oposables per una decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc està situat i és operador a Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació del client o usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.

6. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a l’Entitat les seves queixes, reclamacions o un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). A més l’Entitat disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a l’Entitat en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la ralació entre l’Entitat i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor, pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

—————————————————
Model de formulari de desistiment:
Formulari:
Per la present comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent producte o prestació del següent servei:

(*) Núm. de comanda: ___________________________________________________
(*) Nom de contacte: ____________________________________________________
(*) E-mail de contacte: ___________________________________________________
(*) Telèfon de contacte: __________________________________________________
(*) Adreça de l’usuari: __________________________________________________
(*) Descripció (indicar el/els producte/productes a retornar). _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(*) Data: _______________________
(*) Signatura del consumidor/usuari (només si el present formulari es presenta en paper):
________________________

(*) Caps obligatoris.

 

 

0