Anunci d’informació pública d’expedient en sòl no urbanitzable

EDICTE

 Anunci informació pública expedient en sòl no urbanitzable

De conformitat amb el que disposa l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística se sotmet a informació pública pel termini d’un mes l’expedient que es tramita en aquest Ajuntament iniciat per l’empresa Pons Tradició SLU, per a conducció soterrada d’aigua potable des del dipòsit municipal de l’Albagés fins a punt de connexió amb canonada existent que alimenta al celler propietat de Pons Tradició, SLU, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions, suggeriments o les reclamacions que es creguin oportunes.

La documentació tècnica i l’expedient administratiu es podran consultar a les dependències de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, durant el termini d’1 mes a partir del dia següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

L’Alcalde,

Víctor Masip Romero

L’Albagés, 24 de novembre de 2021

0